Albrekts guld medlem i BSCI

BSCI, en plattform för utveckling och förbättring

BSCI, en plattform för utveckling och förbättring

För Iduna är det viktigt att acceptabla sociala och miljömässiga förhållanden råder i leverantörskedjan. Det är anledningen till att vi är medlemmar i BSCI. BSCI står för Business Social Compliance Initiative och de förenar idag mer än 1000 medlemmar runt en och samma uppförandekod. BSCI erbjuder en utvecklingsmetod för hur företag steg för steg kan ställa krav och följa upp sitt arbete, ett system som kan användas i alla branscher och produktionsländer.

BSCI anordnar även kvalificerade kurser om hållbar förändring för alla involverade leverantörer. Innehållet i dessa kurser är anpassat efter de prioriteringar eller nyckelproblem som finns i ett speciellt land eller en region. Under 2010 nådde BSCI ut till mer än 2000 leverantörsrepresentanter genom dessa kurser. Sedan 2011, efter efterfrågan från både medlemmar och leverantörer, utökade BSCI verksamheten ytterligare inom detta område. Kurserna är alltid gratis för leverantören och på deras eget språk. Iduna ser den här typen av initiativ från BSCI som ett väldigt viktigt steg mot att skapa en hållbar förändring i leverantörskedjan.

BSCI:s uppförandekod är framförallt baserad på ILO:s kärnkonventioner, de viktigaste internationella konventionerna som skyddar arbetstagares rättigheter. Alla medlemmar i BSCI förbinder sig att införa uppförandekoden i sina leverantörskedjor. Uppförandekoden inkluderar följande punkter:

  • Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar ska respekteras.
  • Ingen diskriminering avseende etniskt ursprung, religion eller kön får förekomma.
  • Barnarbete är förbjudet.
  • Acceptabla och lagliga lönenivåer ska finnas.
  • Arbetstiderna ska vara kompatibla med nationell lagstiftning.
  • Inget tvångsarbete och disciplinära åtgärder får förekomma.
  • Arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam.
  • Miljön ska respekteras.
  • Det ska finnas en policy för socialt ansvarstagande.
  • Det ska finnas anti-mutor och anti-korruptions policy.

Vi tror att vi med BSCI:s system och support kan jobba mer effektivt med våra leverantörer och på ett bättre sätt övervaka deras implementering och utveckling av socialt ansvarstagande, läs mer om BSCI på www.bsci-intl.org.