Försäkring för smycken och juveler

Vi på Albrekts Guld tycker det är viktigt för din egen säkerhet att du tecknar försäkringen. Den kompletterar din hemförsäkring och du får ersättning för förlust eller skada av ett kärt smycke eller klocka.

Notera att det endast är möjligt att teckna en försäkring i våra fysiska butiker. Detta alternativ finns inte i webbshoppen för närvarande. Observera att smycket ska vara oanvänt vid tecknande av försäkring​, att kvitto och originalförpackning ska tas med samt att ev. plombering ska sitta kvar.

Har du en utbyggd hemförsäkring med så kallat drulletillägg för att gardera dig mot otursskada, stöld eller förlust är självrisken ofta hög - i normalfallet cirka 1 500 kr. Albrekts Gulds försäkring har en låg självrisk, bara 10 % av försäkringsvärdet, dock lägst 200 kr. Vid upprepade skadetillfällen höjs självrisken något.

En annan fördel är att eventuella skadeärenden handläggs enkelt och smidigt. Kontakta butiken där du tecknat försäkringen, så hjälper de dig.

Försäkringen täcker mycket men inte allt. Läs mer om aktsamhetskrav och undantag i försäkringsvillkoret som du hittar här nedan eller kontakta försäkringsansvarig på 0340-595 449.

Albrekts Gulds försäkring ersätter kostnader för reparation eller ny vara upp till det försäkrade värde varan har. Om varan inte går att reparera ersätts du i första hand med motsvarande vara, i andra hand med liknande vara eller i tredje hand med andra varor i sortimentet.

Försäkringsgivare är Solid Försäkring, org.nr SE516401848201, som står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Priser för Albrekts Gulds smyckeförsäkring

Varans pris Premie vid nyförsäkring
1 år
Premie vid förlängning
1 år
494 - 999 67 67
1 000 - 1 499 77 77
1 500 - 1 999 97 97
2 000 - 3 499 147 147
3 500 - 4 999 217 217
5 000 - 9 999 367 367
10 000-19 999 697 697
20 000 - 29 999 997 997

 

Solid Försäkring

FULLSTÄNDIGA VILLKOR 

IDU07, 2017-11-24

PRODUKTFÖRSÄKRING


1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till återförsäljaren.


2. Försäkringens omfattning och förutsättningar

Försäkringen ersätter skada på den försäkrade produkten som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld eller förlust. 


2.1 Undantag

- Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige.

- Försäkringen omfattar inte fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen.


3. Försäkringstid

Försäkringstiden är ett år och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. Förlängningserbjudande skickas automatiskt i samband med försäkringens upphörande.


4. Ersättning

Vid ersättningsbar skada ersätter Solid Försäkring reparationskostnad upp till den försäkrade produktens återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadad produkt ska repareras eller ersättas med motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Solid övertar äganderätten till produkt som ersatts vid skada. 

Om produkten stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid regleringstillfället och ursprungligt försäkringsvärde. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.

Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli.


4.1 Undantag ersättning

- Skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador).

- Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet.

- Skada genom slitage.

- Skada som består i självförstörelse, t.ex. självsprickor på pärlor, vittring, färg- och formförändring.

- Skada som uppstår när den försäkrade produkten omhändertas utan omsorg.

- Skada som uppstår då det försäkrade produkten lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och återförsäljaren eller Solid inte har anvisat den försäkrade dit.

- Skada eller förlust då den försäkrade produkten varit överlämnad till annan för försäljning eller belåning.


5. Självrisk

Självrisken är vid första skadetillfället 10 % av försäkrade värdet dock lägst 200 kronor. Självrisken är därefter vid varje skadetillfälle 20 % av försäkrade värdet dock lägst 400 kronor. Det försäkrade värdet framgår av försäkringsbeviset.


6. Överlåtelse

Den försäkrade får inte utan återförsäljarens samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen.


7. Aktsamhetskrav

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller utebli. För att full ersättning ska lämnas måste den försäkrade vara aktsam om sin egendom och förvara denna så att stöld och skada så lång som möjligt förhindras. Glömska innebär att aktsamhetskravet inte är uppfyllt.    


8. Skadeanmälan 

Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada göras till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla återförsäljaren de handlingar återförsäljaren vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge återförsäljaren fullmakt att inhämta uppgifter som återförsäljaren kan tänkas behöva inhämta.


Till skadeanmälan ska det bifogas: 

- Polisanmälan vid stöld eller förlust.

- Andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan.

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så fort som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.


9. Utbetalning 

Ersättning från försäkringen betalas ut inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne. Om den försäkrade i samband med skadeanmälan lämnat oriktiga uppgifter, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan ersättningen sätts ned eller utebli.


10. Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock löpa tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt 3 § fjärde stycket, 4 § andra stycket eller 4 a § tredje stycket kommer den försäkrade till handa. 

Om den försäkrade vill nyttja din ångerrätt meddela Solid försäkring eller dess representant inom ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.


11. Preskription

Solid Försäkring ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio (10) år från det att skadan inträffade. Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex (6) månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid Försäkring tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan.


12. Force majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. Som force majeure händelse räknas ej lockout om Solid Försäkring självt vidtar sådan konfliktåtgärd.


13. Dubbelförsäkring och återkravsrätt

Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrad genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. Om försäkrat intresse även omfattas av annan försäkring och det i den andra försäkringen finns förbehåll vid dubbelförsäkring gäller samma förbehåll i denna försäkring. I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid Försäkring rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring. 


14. Tillämplig lag 

Svensk lag ska äga tillämpning på försäkringsavtalet. Utöver försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen (2005:104).


15. Personuppgiftslagen (PUL)

Solid Försäkring behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. 

Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att bedöma försäkringsansökningar, fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, tillvarata Solids rättsliga anspråk, upprätta försäkringsstatistik, för marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling. Uppgifter om den försäkrade kan även komma att lämnas ut till Solids ombud och andra samarbetspartners för de nu nämnda ändamålen. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter.

Den försäkrades uppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Den försäkrade samtycker till att Solid använder hans eller hennes personuppgifter för marknadsföring samt till att dessa lämnas ut till Solids ombud och andra samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. 

Den försäkrade har alltid rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål, varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till återförsäljarens kundtjänst på telefon 

08-626 05 00 eller till forsakring@iduna.se.

Den försäkrade har alltid rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende han eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder. 


16. Om vi inte skulle komma överens 

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.

1. Kontakta alltid först den som handlagt ditt ärende.

2. Om du vill begära omprövning av ärendet kan du skriftligen framföra ditt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring. 


Kontakta klagomålsansvarig genom att maila till klagomal@solidab.se eller skicka ditt klagomål till Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg.


3. Om du fortfarande är missnöjd efter du varit i kontakt med ovan instanser så kan du skicka en skriftlig överklagan till Solids Försäkringsnämnd som då tar upp ditt ärende.

Kontakta Solids Försäkringsnämnd genom att maila till forsakringsnamnd@solidab.se eller skicka din överklagan till Försäkringsnämnd Solid Försäkring, Box 220 68, 250 22 Helsingborg.


Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande instanser:


- Allmänna Reklamationsnämnden 

(statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm


- Domstolsprövning

En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.


Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till:


- Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till:

Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm


- Hallå Konsument

Oberoende vägledning genom Konsumentverket. Skriv till:

Hallå Konsument, Box 48, 651 02 Karlstad


- Kommunal konsumentvägledare

Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information.


17. Återförsäljare

Iduna AB

432 84 Varberg

Kundtjänst: 0340-595 498

E-post: forsakring@iduna.se


18. Försäkringsgivare 

Solid Försäkringsaktiebolag

Org.nr 516401-8482

Box 22068, 250 22 Helsingborg 

Kundtjänst: 0771-113 113  

E-post: kunder@solidab.se

Webbplats: www.solidab.se


Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Postadress Solid Försäkring, Box 22068, 250 22 Helsingborg  Besöksadress Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg, Växel +46 771-113 113  E-post kunder@solidab.se  Hemsida www.solidab.se  Org.nr 516401-8482.