Försäkring för smycken och juveler

Vi på Albrekts Guld tycker det är viktigt för din egen säkerhet att du tecknar försäkringen. Den kompletterar din hemförsäkring och du får ersättning för förlust eller skada av ett kärt smycke eller klocka.

Notera att det endast är möjligt att teckna en försäkring i våra fysiska butiker. Detta alternativ finns inte i webbshoppen för närvarande. Observera att smycket ska vara oanvänt vid tecknande av försäkring​, att kvitto och originalförpackning ska tas med samt att ev. plombering ska sitta kvar.

Har du en utbyggd hemförsäkring med så kallat drulletillägg för att gardera dig mot otursskada, stöld eller förlust är självrisken ofta hög - i normalfallet cirka 1 500 kr. Albrekts Gulds försäkring har en låg självrisk, bara 10 % av försäkringsvärdet, dock lägst 200 kr. Vid upprepade skadetillfällen höjs självrisken något.

En annan fördel är att eventuella skadeärenden handläggs enkelt och smidigt. Kontakta butiken där du tecknat försäkringen, så hjälper de dig.

Försäkringen täcker mycket men inte allt. Läs mer om aktsamhetskrav och undantag i försäkringsvillkoret som du hittar här nedan eller kontakta försäkringsansvarig på 0340-595 449.

Albrekts Gulds försäkring ersätter kostnader för reparation eller ny vara upp till det försäkrade värde varan har. Om varan inte går att reparera ersätts du i första hand med motsvarande vara, i andra hand med liknande vara eller i tredje hand med andra varor i sortimentet.

Försäkringsgivare är Solid Försäkring, org.nr SE516401848201, som står under Finansinspektionens tillsyn.

 

Priser för Albrekts Gulds smyckeförsäkring

Varans pris Premie vid nyförsäkring
1 år
Premie vid förlängning
1 år
494 - 999 67 67
1 000 - 1 499 77 77
1 500 - 1 999 97 97
2 000 - 3 499 147 147
3 500 - 4 999 217 217
5 000 - 9 999 367 367
10 000-19 999 697 697
20 000 - 29 999 997 997

 

Solid Försäkring

FULLSTÄNDIGA VILLKOR
IDU05, 2013-08-01
Produktförsäkring

1. Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller till förmån för den försäkrade som står angiven på försäkringsbeviset. Försäkringen gäller även för annan privatperson som senare g��r ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till återförsäljaren.

2. Försäkringens omfattning
Försäkringen ersätter skada på den försäkrade produkten som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse. Med skada menas även stöld eller förlust.

2.1 Undantag

 • Försäkringen kan endast tecknas av folkbokförd eller stadigvarande bosatt i Sverige
 • försäkringen omfattar inte fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen
 • försäkringen gäller inte utanför Norden.

3. Försäkringstid
Försäkringstiden är ett år och framgår av försäkringsbeviset och gäller till och med försäkringstidens sista dag. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. Förlängningserbjudande skickas automatiskt i samband med försäkringens upphörande.

4. Ersättning
Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till den försäkrade produktens återanskaffningsvärde vid regleringstillfället, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset och kassakvittot). Om reparation inte kan utföras till sådan kostnad (s.k. totalskada) kan istället motsvarande produkt ur återförsäljarens sortiment lämnas som ersättning, dock maximalt upp till ursprungligt försäkringsvärde. Solid har rätt att avgöra om skadad produkt ska repareras eller ersättas med ett motsvarande produkt, samt att utse motsvarande produkt. Solid övertar äganderätten till produkt som ersatts vid skada.
Om produkten stigit i pris sedan inköpet får den försäkrade själv betala skillnaden mellan nya priset vid regleringstillfället och ursprungligt försäkringsvärde. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut.
Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli.

4.1 Undantag ersättning

 • skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador)
 • skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet
 • skada genom slitage
 • skada som består i självförstörelse, t.ex. självsprickor på pärlor, vittring, färg- och formförändring
 • skada som uppstår när den försäkrade produkten omhändertas utan omsorg
 • skada som uppstår då det försäkrade produkten lämnas in hos verkstad för bearbetning, reparation eller rengöring och återförsäljaren eller Solid inte har anvisat den försäkrade dit
 • skada eller förlust då den försäkrade produkten varit överlämnad till annan för försäljning eller belåning.

5. Aktsamhetskrav
För att ersättning ska utgå krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över den försäkrade produkten. Vid bristande aktsamhet eller uppsikt kan ersättningen sättas ned eller helt utebli. Exempelvis får den försäkrade produkten inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet och ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt.

6. Självrisk
Självrisken är vid första skadetillfället 10 % av försäkrade värdet dock lägst 200 kronor. Självrisken är därefter vid varje skadetillfälle 20 % av försäkrade värdet dock lägst 400 kronor. Det försäkrade värdet framgår av försäkringsbeviset.

7. Överlåtelse
Den försäkrade får inte utan återförsäljarens samtycke pantsätta eller överlåta försäkringen.

8. Skadeanmälan
Anspråk på ersättning ska snarast möjligt efter inträffad skada göras till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts. Vid anspråk på ersättning ska den försäkrade tillhandahålla återförsäljaren de handlingar återförsäljaren vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Den försäkrade ska också ge återförsäljaren fullmakt att inhämta uppgifter som återförsäljaren kan tänkas behöva inhämta. Till skadeanmälan ska det bifogas:

 • polisanmälan vid stöld eller förlust
 • försäkringsbevis tillsammans med originalkvitto
 • andra handlingar som behövs för bedömningen av skadan.

För att inte ersättningen ska påverkas negativt ska anmälan över inträffad skada göras så fort som möjligt. Finns det någon annan försäkring som gäller för samma skada, måste uppgift om denna finnas med i skadeanmälan.

9. Skadereglering
Slutreglering av den försäkrade skadan ska ske inom 30 dagar efter det att den försäkrade fullgjort det som åligger denne.

10. Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste den försäkrade, som vill nyttja sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen, meddela Solid eller dess representant detta senast 30 dagar efter det att försäkringsavtalet ingicks. Solid eller dess representant har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

11. Preskription
Solid ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tre år från det att den försäkrade fick kännedom om sin rätt att kräva ersättning, dock inte senare än tio år efter skadetillfället.
Om en skadehändelse är anmäld i rätt tid har den försäkrade alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol sedan Solid tagit slutlig ställning i ersättningsfrågan.

12. Force majeure
Solid är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

13. Dubbelförsäkring och återkrav
Är den risk som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring kan den försäkrade vända sig till vilket av försäkringsbolagen han eller hon vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan. I samma utsträckning som den försäkrade fått ersättning, övertar Solid rätten att återkräva utbetald ersättning av den som är ansvarig för skadan eller från annan försäkring.

14. Tillämplig lag
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Utöver försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

15. Personuppgiftslagen (PUL)
Solid behandlar den försäkrades personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Den försäkrade medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot den försäkrade, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om den försäkrade kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Solid kan även komma att registrera anmälda skador i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister.

Den försäkrade har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till återförsäljarens kundtjänst på telefon 0340 – 59 54 23 eller till forsakring@iduna.se.
Den försäkrade äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

16. Om vi inte skulle komma överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål till återförsäljare som då tar upp ditt ärende,

Iduna AB
432 84 Varberg

Du kan även vända dig till Solid,

Solid Försäkring
Box 22068, 250 22 Helsingborg

Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av
Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skriv då till:
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Box 24215, 104 51 Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden prövar bland annat försäkringsärenden. Adressen till nämnden är:

Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174, 101 23 Stockholm.

Domstolsprövning
En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt.

Återförsäljare
Iduna AB
432 84 Varberg
Kundtjänst: 0340-59 54 98
E-post: forsakring@iduna.se

Försäkringsgivare
Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 0771-113 113
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

Postadress: Solid Försäkring, Box 22068, 250 22 Helsingborg, Besöks- och leveransadress: Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg, Växel 042-38 21 00, Fax 042-38 20 80, E-post info@solidab.se, Hemsida www.solidab.se, Moms-nr/Vat no SE516401848201, Pg 640 17 47-8, Bg 5876-0273