Varukorg

Din varukorg är tom

Du har inga favoriter ännu.

MILJÖPÅVERKAN

Att få full kontroll över att tillverkningen sker på ett sätt som inte mer än nödvändigt belastar vår miljö är inte möjligt, men vi har sedan länge tagit upp miljöaspekterna i bland annat leveransinstruktioner och köpeavtal. Vi kräver att produkter och förpackningsmaterial tillverkas, förpackas och transporteras med hänsyn till miljöpåverkan. I första hand ska material som kan återvinnas användas. Produktionsmetoderna ska planeras så att förbrukningen av energi och nedsmutsning minimeras. När nya miljövänligare material och produktionsmetoder kommer fram ska dessa användas.


REACH

2007 kom det en ny lagstiftning gällande kemikalier i EU, Reach, som är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde i EU och i Sverige före den 1 juni 2007.


TRANSPORTER

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt transportera våra produkter på ett sätt som minimerar belastningen på miljön.Fti AB

Vår koncern är medlem i Fti AB, ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar. Fti, som tidigare hette REPA, startades av svenskt näringsliv 1994 i samband med att regeringen införde ett s.k. producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. För att klara myndigheternas krav organiserade sig industri och handel i fyra materialbolag - Plastkretsen, Returwell, svensk Kartongåtervinning och Metallkretsen. Tillsammans bildade man serviceorganisationen Fti.


Fti:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet. Genom att ansluta vårt företag till Fti och arbeta efter deras riktlinjer säkerställer vi att återvinning av förpackningar sker på ett effektivt sätt och i enlighet med myndigheternas krav både fysiskt och administrativt. Som medlem i Fti registret arbetar vi aktivt för en renare miljö. Förpackningsavgifterna är erlagda för förpackningarna runt våra varor. Såväl produkten i sig som förpackningar och leveranssätt anpassas så att miljöpåverkan blir minsta möjliga.


UTVINNING AV ÄDELMETALLER OCH ÄDELSTENAR

Utvinning av ädelmetaller och ädelstenar sker genom gruvbrytning och vaskning och kan medföra omfattande ingrepp i naturen.


Med modern teknologi kan effekterna av dessa ingrepp begränsas och arbetet kan bedrivas under acceptabla arbetsförhållanden. Tyvärr görs inte detta alltid. Mindre seriösa företag och enskilda personer kan bedriva denna typ av verksamhet med endast kortsiktig vinstmaximering i sikte. Följden kan bli att landområden förstörs av gruvbrytning utan att något görs för att återställa naturen. Vattendrag kan förgiftas vilket allvarligt skadar naturen och förgiftar miljön för de människor som arbetar och bor i området. Gruvbrytnings- och vaskningsmetoderna kan även medföra allvarliga arbetsskador bland annat i form av kvicksilverförgiftning.


Genom att tydligt framföra vår ståndpunkt till leverantör i denna fråga, ställa krav på att de följer de lagar och förordningar som finns internationellt samt ge stöd till organisationer som gör regelbundna kontroller på plats hoppas vi kunna påverka så att denna typ av miljöförstöring på sikt upphör.Förutom skador på miljö och människa kan även metaller och ädelstenar illegalt användas som betalningsmedel för att bland annat finansiera krig och illegal verksamhet. Svårigheterna att spåra denna oseriösa verksamhet ligger i att varken metaller eller ädelstenar kan markeras med någon form av "ursprungsmärkning". Flödet är internationellt. Metaller och stenar från olika länder och underleverantörer blandas och det går inte att få en effektiv kontroll över ursprunget. Problemet med att kontrollera ursprunget försvåras dessutom av att det finns fler mellanliggande led mellan råvaran och det färdiga smycket. Det gäller raffinaderier, slipare, metall- och stenhandlare m.m.


För att stoppa den olagliga handeln har diamantindustrin, frivilligorganisationer, producent- och handelsländer inklusive EU tagit initiativ till ett kontrollsystem som reglerar den internationella handeln med rådiamanter. Detta initiativ kallas Kimberlyprocessen och innebär att ett certifieringssystem måste följas för internationell handel med rådiamanter. Deltagande regeringar måste se till att varje sändning rådiamanter skickas i en säker behållare tillsammans med ett individuellt numrerat och statligt godkänt intyg om att diamanterna är konfliktfria. För tillfället finns 75 deltagande nationer (däribland Sverige) och dessa står för en betydande del av världshandeln med rådiamanter.


VÄLJ BORT PLASTKASSEN!

Plastkassar utgör ett hot mot vår miljö och från 1/6 2017 är det lag på att informera alla kunder om plastkassarnas påverkan. Välj bort plastkassen hos oss och i andra butiker och bidra på så sätt till minskat användande av plastkassar och bidra till en bättre miljö!


Mer information om lagen och miljöarbetet hittar du på naturvardsverket.se.